Procedure

De rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar draagt ertoe bij dat de betrokkenen kunnen luisteren naar elkaars bekommernissen. Open staan voor de denk- en belevingswereld van de ander kan leiden tot een evenwichtige en duurzame overeenkomst. Het gaat niet om een compromis in de mathematische betekenis van het woord, maar om evenwicht in de besluitvorming, waarin beiden hun inbreng herkennen.

De voordelen van bemiddeling

De gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk en de partijen nemen vrijwillig deel aan de bemiddeling. Het is “hun zaak” die zij zelf oplossen.

Indien hiermee een procedure voor de rechtbank kan vermeden worden, is dat viermaal winst: bemiddeling gaat sneller, is goedkoper, de oplossing past op maat van “deze mensen in hun context” en tenslotte leidt de bemiddelingsdialoog tot meer welzijn: betrokkenen leren hun eigen en elkaars behoeften respecteren. De bemiddeling draagt bij tot toekomstige open communicatiepatronen.

Het verloop van een bemiddeling

Tijdens een (gezamenlijk) eerste gesprek van één à anderhalf uur wordt een stand van zaken opgemaakt: welke zijn de kwesties waarover overeenstemming nodig is? Kiezen de betrokkenen bewust voor een bemiddeling? De bemiddelaar legt uit hoe bemiddeling in zijn werk gaat, welke alternatieve trajecten er mogelijk zijn, gespreksregels worden afgesproken, de administratieve aspecten worden toegelicht. Wanneer partijen kiezen om met bemiddeling verder te gaan, ondertekenen ze een bemiddelingsprotocol.

Indien het nuttig is of partijen erom vragen wordt hen juridische informatie gegeven. Ook voor andere informatie kan een deskundige uitgenodigd worden op voorstel van de bemiddelaar of op vraag van één of beide partijen. Beiden beschikken hierdoor over dezelfde informatie. De bemiddeling kan verder gaan.

De bemiddelaar stelt na elk gesprek een tussentijds verslag op van de gemaakte afspraken. Alle schriftelijke stukken die opgesteld worden mogen niet gebruikt worden in een gerechtelijk dossier, mochten de partijen de bemiddeling stopzetten. Deze stukken zijn namelijk strikt vertrouwelijk.

De bemiddelingsgesprekken monden uit in een overeenkomst die de afspraken vastlegt tussen partijen. Wanneer deze overeenkomst ondertekend is kan ze voorgelegd worden aan de familierechtbank, wanneer het om een gerechtelijke procedure gaat.