Home

Conflict is eigen aan samenleven…

Wanneer mensen langdurig samenleven of familiebanden hebben met elkaar, kunnen er zich soms moeilijkheden ontwikkelen. Naar aanleiding van een scheiding, een lening of schenking, schulden, verdeling van familiepatrimonium, een wilsbeschikking, een zorgbehoevend familielid, grensoverschrijdend gedrag, erfenissen, of gewoon uit antipathie… kan wantrouwen en ruzie ontstaan. De tegenstellingen kunnen zich gaandeweg verharden en dit kan diep emotioneel ingrijpen.

Het is niet eenvoudig om met verschillen, laat staan tegenstellingen, om te gaan, of het nu om overtuigingen, ervaringen dan wel belangen gaat. Emoties spelen mee. Men slaagt er niet meer in om in een welwillende geest samen beslissingen te nemen die voor iedereen goed uitkomen of minstens voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. In het slechtste geval escaleert het conflict en gunt men elkaar niets meer. Men zoekt niet langer naar een win-win oplossing, men pint  zich vast op het eigen standpunt, men is doof voor andere voorstellen.

Met een bemiddelaar erbij kan deze conflictdynamiek gestopt worden.

Scheiding

Een groot aantal bemiddelingen in familiezaken gaat over de afspraken die koppels moeten maken wanneer ze uit elkaar gaan. Er zijn de gemeenschappelijke materiële goederen en de financiën. Als er kinderen zijn is er een hele lijst van zaken waarover de ex-partners het eens moeten worden, want zij blijven het ouderschap uitoefenen tot de kinderen op eigen benen staan. Indien ze niet tot eenstemmigheid komen, kunnen ze beroep doen op een bemiddelaar. Deze zal het gesprek in goede banen leiden zodat partijen op gelijkwaardige wijze hun punt kunnen maken, helder formuleren wat zij belangrijk vinden en tot een overeenkomst komen waarbij ze rekening houden met elkaars overwegingen.

Na een eerste overeenkomst is niet “alles voor altijd” geregeld. Kinderen worden groter en nieuwe beslissingen dringen zich op. Bij elke beslissing kunnen de oude tegenstellingen de kop opsteken.

Procedure

De rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar draagt ertoe bij dat de betrokkenen kunnen luisteren naar elkaars bekommernissen. Open staan voor de denk- en belevingswereld van de ander kan leiden tot een evenwichtige en duurzame overeenkomst. Het gaat niet om een compromis in de mathematische betekenis van het woord, maar om evenwicht in de besluitvorming, waarin beiden hun inbreng herkennen.

De voordelen van bemiddeling

De gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk en de partijen nemen vrijwillig deel aan de bemiddeling. Het is “hun zaak” die zij zelf oplossen.

Indien hiermee een procedure voor de rechtbank kan vermeden worden, is dat viermaal winst: bemiddeling gaat sneller, is goedkoper, de oplossing past op maat van “deze mensen in hun context” en tenslotte leidt de bemiddelingsdialoog tot meer welzijn: betrokkenen leren hun eigen en elkaars behoeften respecteren. De bemiddeling draagt bij tot toekomstige open communicatiepatronen.

Het verloop van een bemiddeling

Tijdens een (gezamenlijk) eerste gesprek van één à anderhalf uur wordt een stand van zaken opgemaakt: welke zijn de kwesties waarover overeenstemming nodig is? Kiezen de betrokkenen bewust voor een bemiddeling? De bemiddelaar legt uit hoe bemiddeling in zijn werk gaat, welke alternatieve trajecten er mogelijk zijn, gespreksregels worden afgesproken, de administratieve aspecten worden toegelicht. Wanneer partijen kiezen om met bemiddeling verder te gaan, ondertekenen ze een bemiddelingsprotocol.

Indien het nuttig is of partijen erom vragen wordt hen juridische informatie gegeven. Ook voor andere informatie kan een deskundige uitgenodigd worden op voorstel van de bemiddelaar of op vraag van één of beide partijen. Beiden beschikken hierdoor over dezelfde informatie. De bemiddeling kan verder gaan.

De bemiddelaar stelt na elk gesprek een tussentijds verslag op van de gemaakte afspraken. Alle schriftelijke stukken die opgesteld worden mogen niet gebruikt worden in een gerechtelijk dossier, mochten de partijen de bemiddeling stopzetten. Deze stukken zijn namelijk strikt vertrouwelijk.

De bemiddelingsgesprekken monden uit in een overeenkomst die de afspraken vastlegt tussen partijen. Wanneer deze overeenkomst ondertekend is kan ze voorgelegd worden aan de familierechtbank, wanneer het om een gerechtelijke procedure gaat.

Kosten

Een bemiddeling kan meerdere gesprekken vereisen. Het hangt mede af van de diepte van het water tussen partijen.

De kosten worden gedeeld door partijen, ofwel in verhouding tot hun middelen ofwel 50/50.
Per gesprek wordt 50,00 euro aangerekend. Om het administratieve werk bij een EOT-overeenkomst te vergoeden worden bovendien 50,00 euro dossierkosten aangerekend.

Voorbeeld van een bemiddelingsprotocol: Bemiddelingsprotocol_voorbeeld.pdf

Het verdient de voorkeur om meteen af te rekenen na elk gesprek, in cash of via digitale weg. In het eerste geval wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Voor minder gegoede partijen die de kostprijs een probleem vinden, bestaat er een pro Deo regeling voor bemiddeling. Meer info hierover vindt men via deze link: http://mediation-at-work-within-families.be/wp-content/uploads/2022/07/Folder-trajectkeuzegesprek-met-rechtsbijstand.doc

Paper-Rechtsbijstand-voor-bemiddeling-KDG-H.pdf

Samenwerkingsverbanden

Mediation-at-work-within-families.be is het bedrijf van Lieve Lagae, erkend bemiddelaar in familiale zaken (FBC).

Zij werkt o.m. samen met:

  • De familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
  • De Interactie Academie te Antwerpen
  • Het CAW van Mortsel

Inzake familiale bemiddeling is zij lid van – en werkt samen met leden van volgende organisaties:

  • De Belgische unie van professionele bemiddelaars (drietalige beroepsfederatie, erkend door de FOD Economie): UBMP – BUPB – BUPM
  • Pro Mediation
  • Bemiddeling vzw
  • Uw Bemiddelaars vzw
  • Lid van het team vrijwillige burenbemiddelaars van de stad Antwerpen

Zij verzorgt opleidingen voor BUPB en voor Pro Mediation, beiden erkend door de FBC.